Vedtægter for foreningen ”New Life Ghana”

§ 1
Foreningens navn:
Foreningens navn er New Life Ghana.
Foreningen er stiftet maj 2006.
Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2
Foreningens formål:
Formålet med foreningen ” New Life Ghana” er at støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet ”New Life International” i Cape Coast. Formålet er, at forebygge ulighed og marginalisering i samfundet, samt at give det enkelte individ de bedste muligheder i fremtiden. I forhold til børnehjemmet er formålet at være medvirkende til at børnene får en tryg, sund og værdig opvækst. Herunder vil uddannelse være en af de højeste prioriteter, da dette skaber grobund for at børnene kan udvikle sig og blive selvstændige individer. Derudover er vores formål at skabe dialog og oplysning om ghanesisk og dansk kultur, samt viden om udsatte grupper i Ghana.
Ethvert overskud som indtjenes i foreningen, skal gå til foreningens arbejde.
Det er ikke muligt at have et fast sponsorbarn.

§ 3
Foreningens visioner og mål:

Vores mål er, at vi gennem vores medlemmer og sponsorer vil få årlige kontingenter og andre støttebidrag, som kan være med til at skabe en udvikling. Derved vil vi kunne yde børnehjemmet ”New Life” økonomisk støtte, samt skabe mulighed for andre projekter, som har tilknytning til børnehjemmet.
Vores visioner er, at vi i mange år fremover, kan støtte børnehjemmet ” New Life International”. Derudover vil vi gerne lave forebyggende arbejde i nærområdet f.eks:
Undgå unødige anbringelser ved at støtte familier/enlige forsørgere, som - uden vores hjælp - ikke har mulighed for at tage sig af deres børn.

Støtte familier, som ikke har råd til at sende deres børn i skole. Dette kan gøres ved at børnene får skolegang og mad på børnehjemmet, men bor hjemme hos deres familier.
Støtte en udslusning af børnene på børnehjemmet ”New Life”.

§ 4
Foreningens værdier:

Vores værdier er at have respekt for det enkelte menneske og deres forskelligheder. Accept af andre kulturer og deres værdier og normer er i centrum. Derfor skal beslutninger, så vidt det er muligt, tages i samråd med ” New Life International” (børnehjemmet i Ghana). Et godt og ligeværdigt samarbejde prioriteres højt.

§ 5
Betingelser for medlemskab:

Foreningen er åben for alle som tilslutter sig vores formål og værdier.

§ 6
Bestyrelsen:

Vi vil lave projekter/ events for at opnå økonomiske midler, der kan støtte en positiv udvikling i Ghana. Dette kan bl.a. være årlige loppemarkeder, hvor overskuddet går til projekter som direkte eller indirekte støtter børnehjemmet. Aktiviteter kan også være af promoverende art, for at hverve nye medlemmer og sponsorer.
Ethvert overskud som indtjenes i foreningen, skal gå til foreningens arbejde.

§ 7
Tegningsret for foreningen:
Formanden og kassereren har hver især fuldmagt. Engangsbeløb over 5000 kr., skal vedtages af hele bestyrelsen.

§ 8
Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo maj. Der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af budget og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være indsendt skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse. Heraf formand samt 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, og næstformand og kasserer samt 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Valg af revisor
Eventuelt

§ 9
Beslutningstagen:

Alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. (Fuldmagter accepteres)

§ 10
Regnskabsåret:
Foreningens regnskabsår er 01. januar til 31. december.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at 2 bestyrelsesmedlemmer eller 5 medlemmer har sendt skriftligt ønske om det til bestyrelsens formand.

§ 12
Anvendelse af evt. formue ved ophør:

Ved foreningens ophør skal evt. overskud gå til ”New Life International” børnehjem eller andet projekt i Ghana.